09/05/2018, 10:38

Giải bài 5 trang 37 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 5 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: Lời giải: d. 5cos2x+12sin2x – 13 = 0 <=>5cos2x + 12 sin2x = 13 (1) ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 5 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

d. 5cos2x+12sin2x – 13 = 0

<=>5cos2x + 12 sin2x = 13 (1)

Chia cả 2 vế của phương trình (1) cho 13 ta được:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 3

0