09/05/2018, 10:37

Giải bài 2 trang 40 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 2 (trang 40 SGK Đại số 11): Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm những giá trị của x trên đoạn[-3π/2 ; 2π] để hàm số đó: a. Nhận giá trị bằng – 1 b. Nhận giá trị âm ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 2 (trang 40 SGK Đại số 11): Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm những giá trị của x trên đoạn[-3π/2 ; 2π] để hàm số đó:

a. Nhận giá trị bằng – 1

b. Nhận giá trị âm

Lời giải:

Đồ thị hàm số y = sinx:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

a.Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy trên đoạn [-3π/2 ; 2π] , để hàm số y = sinx nhận giá trị bằng -1 thì

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b.Đồ thị hàm số y = sinx nhận giá trị âm trên đoạn [-3π/2 ; 2π] trong các khoảng ( - π, 0) và (π, 2π)

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0