09/05/2018, 10:38

Giải bài 3 trang 46 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 1: Quy tắc đếm Bài 3 (trang 46 SGK Đại số 11): Dưới thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình dưới: Hỏi: a. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần? b. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D ...

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 3 (trang 46 SGK Đại số 11): Dưới thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình dưới:

Hỏi:

a. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

b. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

a.+Từ A đến B có 4 con đường nên có 4 cách đi

+ Từ B đến C có 2 con đường nên có 2 cách đi.

Vậy từ A đến C có 4.2 = 8 cách đi.

+Từ C đến D có 3 con đường nên có 3 cách đi

Vậy từ A đến D có 8.3 = 24 cách đi.

b.Theo câu a thì từ A đến D có 24 cách đi nên từ D đến A cũng có 24 cách đi. Vậy số cách đi từ A đến D rồi trở về A là 24.24 = 576 (cách đi)

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1 Chương 2

0