09/05/2018, 10:37

Giải bài 4 trang 29 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình Lời giải: =>sin 2x = sin (π/2 + k2π ) = 1, vi phạm điều kiện sin 2x ≠ 1, do đó ta loại ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=>sin 2x = sin (π/2 + k2π ) = 1, vi phạm điều kiện sin 2x ≠ 1, do đó ta loại nghiệm x = π/4 + kπ của phương trình cos 2x = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 2

0