16/05/2018, 16:09

Câu 37 trang 121 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao

Giải bài tập ...

Giải bài tập

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, đường chéo AC = 4a, đường chéo BD = 2a; O là giao điểm của AC với BD và SO vuông góc với mặt phẳng (ABC), SO = h. Một mặt phẳng (α) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng SC tại điểm C1. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và h để điểm C1 nằm trong đoạn thẳng SC, C1 khác S và khác C. Khi đó, tính diện tích thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(α).

Trả lời

 

Vì (left( alpha  ight) ot SC) và  (A in left( alpha  ight)) nên (A{C_1} ot SC). Mặt khác, gọi ({B_1}{D_1} = left( alpha  ight) cap left( {SBD} ight)) thì B1D1 song song với BD và B1D1 qua ({O_1} = A{C_1} cap SO) (do (B{ m{D}} ot SC,left( alpha  ight) ot SC) nên BD // (α)).

Vì SAC là tam giác cân tại S và (A{C_1} ot SC) nên C1 thuộc SC khi và chỉ khi (widehat {ASC} < {90^0}) tức là (widehat {OSC} < {45^0}). Xét tam giác vuông SOC, điều kiện (widehat {OSC} < {45^0}) tương  đương với (SO > OC = {{AC} over 2} = 2a). Vậy để C1 thuộc SC, C1 không trùng với C và S thì hệ thức liên hệ giữa h và a là h > 2a.

Dễ thấy thiết diện của S.ABCD khi cắt bởi (α) là tứ giác AB1C1D1 có tính chất (A{C_1} ot {B_1}{D_1}) . Do đó ({S_{A{B_1}{C_1}{D_1}}} = {1 over 2}A{C_1}.{B_1}{D_1}).

Ta có:

(eqalign{  & A{C_1}.SC = SO.AC Rightarrow A{C_1} = {{4{ m{a}}h} over {sqrt {4{{ m{a}}^2} + {h^2}} }};  cr  & {{{B_1}{D_1}} over {B{ m{D}}}} = {{S{O_1}} over {SO}}, cr} )

mặt khác

(eqalign{  & {{{O_1}O} over {CO}} = {{AO} over {SO}}  cr  &  Rightarrow {O_1}O = {{4{{ m{a}}^2}} over h}  cr  &  Rightarrow S{O_1} = {{{h^2} - 4{a^2}} over h} cr} )

Từ đó ({{{B_1}{D_1}} over {B{ m{D}}}} = {{{h^2} - 4{{ m{a}}^2}} over {{h^2}}})

hay ({B_1}{D_1} = {{2{ m{a}}left( {{h^2} - 4{{ m{a}}^2}} ight)} over {{h^2}}})

Vậy

(eqalign{  & {S_{A{B_1}{C_1}{D_1}}} = {1 over 2}.{{4{ m{a}}h} over {sqrt {4{{ m{a}}^2} + {h^2}} }}.{{2{ m{a}}left( {{h^2} - 4{{ m{a}}^2}} ight)} over {{h^2}}}  cr  &  = {{4{{ m{a}}^2}left( {{h^2} - 4{{ m{a}}^2}} ight)} over {hsqrt {4{{ m{a}}^2} + {h^2}} }} cr} )

Sachbaitap.com

0