12/01/2018, 17:40

Luyện tập bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6

Luyện tập bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6 Bài 1: Tìm chỉ từ trong các câu văn thuộc bài tập 1 SGK. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy. ...

Luyện tập bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6

Bài 1: Tìm chỉ từ trong các câu văn thuộc bài tập 1 SGK. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy.

Bài 1: Tìm chỉ từ trong các câu văn thuộc bài tập 1 SGK. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy.

Trả lời:

Các chỉ từ có trong các câu và ý nghĩa, chức vụ của chúng là:

a)   hai thứ bánh ấy:

-  Định vị sự vật trong không gian

-  Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ.

b)   đấy, đây

-  Định vị sự vật trong không gian

-  Làm chủ ngữ

c)  nay

-  Định vị sự vật trong thời gian

-  Làm trạng ngữ

d)  đó:

-  Định vị sự vật trong thời gian

-   Làm trạng ngữ

Bài 2: Đọc các câu văn trong bài tập 2 SGK rồi thay cụm từ in đậm bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích vì sao cần thay như vậy.

Trả lời:

Có thể thay như sau:

a)  đến chân núi Sóc = đến đấy

b) làng bị lửa thiêu cháy = làng ấy Thay như vậy để khỏi lặp từ.

Bài 3: Có thể thay các chỉ từ trong đoạn văn thuộc bài tập 3 SGK bằng những từ hoặc cụm từ nào không? Rút ra nhận xét về tác dụng của chỉ từ.

Trả lời:

Không thể thay các chỉ từ: Năm ấy, chiều hôm đó, đêm nay trong đoạn văn được.

Chỉ từ có vai trò rất quan trọng. Chúng có thể chỉ ra những sự vật, thời điểm khó gọi thành tên, giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời điểm ấy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian vô hạn.

0