12/01/2018, 17:40

Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn 6

Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn 6 Câu 3. - Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu ở mục 1 SGK ...

Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn 6

Câu 3. - Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu ở mục 1 SGK

Câu 1: Đọc các câu văr trong mục 1 SGKvà trả lời các câu hỏi sau:

1. Chỉ ra tính từ có trong các câu văn.

2. Kể thêm một số tính từ mà em biết và nêu ý nghĩa khái quát của chúng.

3. So sánh tính từ với động từ:

-  Về khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ hãy, đừng.

-  Về khả năng làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

Trả lời:

1. Các tính từ

a)  bé, oai

b)   vàng hoe, vầng lịm, vàng ối, vàng tươi. 

2. Một số tính từ khác:

-  xanh, đỏ, tím, vàng, trắng toát, đỏ au...

-  chua cay, ngọt, bùi, mặn, chát...

-  xiêu, vẹo, thẳng, hghiêng...

*  Ý nghĩa khái quát của tính từ: chỉ đặc điểm, tính chất của sư vật, hành động trạng thái.

3. So sánh với động từ:

-  Về khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, củng, vẫn: tính từ và động từ có khả năng giống nhau.

-   Về khả năng kết hợp với hãy, đừng, chớ: tính từ bị hạn chế, còn động từ Óó khả năng kết hợp mạnh.

-  Về khả năng làm chủ ngữ: tính từ và động từ giông nhau.

-  Về khả năng làm vị ngữ: khả năng của tính từ hạn chế hơn động từ.

Câu 2: Trong các tính từ vừa tìm được ở mục 1 SGK:

-  Những tính từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá...)

-  Những tính từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ?

-   Giải thích hiện tượng trên.

Trả lời:

-   Những tính từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, quá, lắm) là: bé, oai.

-   Những tính từ không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ là:

vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.

-  Giải thích:

+ Bé, oai: là những tính từ chỉ đặc điểm tương đối.

+ Vàng là tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đổi.

+ Tính từ tương đôi có thể kết hợp được với từ chỉ mức độ.

+ Tính từ tuyệt đối không thể kết hợp được với các từ chỉ mức độ.

Câu 3- Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu ở mục 1 SGK 

Trả lời:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

vốn/ đã / rất

yên tĩnh

nhỏ

sáng

lại

vằng vặc / ở trên không

0