13/01/2018, 08:36

Câu C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Trong trường hợp giao thoa sóng cơ ...

Câu C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ

C1. Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi (left| {{d_2} - {d_1}} ight|) phải thoả mãn điều kiện gì ?

Giải

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, điều kiện để:

* Tại A có vân giao thoa cực đại là ({d_2} - {d_1} = klambda .)

* Tại A có vân giao thoa cực tiểu là ({d_2} - {d_1} = left( {k + {1 over 2}} ight)lambda )

soanbailop6.com

0