13/01/2018, 08:36

Câu 3 trang 172 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 3 trang 172 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Cuộn sơ cấp ...

Câu 3 trang 172 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cuộn sơ cấp

Bài 3. Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp (380) V. Cuộn thứ cấp có dòng  điện cường độ (1,5) A chạy qua và có điện áp giữa hai đầu dây là (12) V. Biết số vòng dây của cuộn thứ cấp là (30). Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp và cường độ dòng điện chạy qua nó. Bỏ qua hao phí điện năng trong máy.

Giải

Điện áp sơ cấp ({U_{1}} = { m{ }}380) (V)

Cường độ thứ cấp ({I_2} = 1,5) (A) và điện áp thứ cấp ({U_2} = { m{ }}12) (V)

Số vòng dây của cuộn thứ cấp ({N_2} = 30) vòng

Số vòng dây của cuộn sơ cấp là:

({{{U_1}} over {{U_2}}} = {{{N_1}} over {{N_2}}} Rightarrow {N_1} = {{{U_1}} over {{U_2}}}{N_2})

                      ({N_1} = {{380 imes 30} over {12}} = 950)   (vòng)

Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là:

({{{I_1}} over {{I_2}}} = {{{U_2}} over {{U_1}}} Rightarrow {I_1} = {{{U_2}} over {{U_1}}}{I_2})

                        ({I_1} = {{12 imes 1,5} over {380}}  approx  0,047(A))

soanbailop6.com

0