09/05/2018, 10:37

Giải bài 1 trang 40 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 1 (trang 40 SGK Đại số 11): a.Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không?Tại sao? b.Hàm số y = tan(x+ π/5) có phải là hàm số lẻ không?Tại sao? Lời giải: a.y= f(x) = ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 1 (trang 40 SGK Đại số 11):

a.Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không?Tại sao?

b.Hàm số y = tan(x+ π/5) có phải là hàm số lẻ không?Tại sao?

Lời giải:

a.y= f(x) = cos3x là hàm số chẵn vì:

TXĐ: D = R

∀x∈ D ta có: - x ∈ D

Xét: f(-x) = cos(-3x) = cos3x = f(x)∀ x∈ D

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0