09/05/2018, 10:37

Giải bài 2 trang 36 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: Lời giải: a. 2cos 2 x – 3cosx + 1 =0 (1) đặt t = cos x, điều kiện – 1 ≤t ≤ ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 =0 (1)

đặt t = cos x, điều kiện – 1 ≤t ≤ 1

(1) 2t2 – 3t + 1 =0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 3 Chương 1

0