09/05/2018, 10:37

Giải bài 7 trang 29 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài 7 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: a. sin3x - cos5x = 0 ; b. tan3x.tanx = 1 Lời giải: a. Ta có: sin3x - cos5x = 0 <=> ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 7 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a. sin3x - cos5x = 0 ;

b. tan3x.tanx = 1

Lời giải:

a. Ta có: sin3x - cos5x = 0 <=> cos 5x = sin 3x

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b. Điều kiện: sin3x ≠ 0, sin x ≠ 0

Ta có: tan3x.tanx = 1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 2

0