09/05/2018, 10:37

Giải bài 1 trang 28 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài 1 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: a.sin (x + 2) = 1/3 ; b.sin 3x = 1 Lời giải: Các bài giải bài tập Đại số 11 ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 1 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a.sin (x + 2) = 1/3 ;

b.sin 3x = 1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 2

0