09/05/2018, 10:36

Giải bài 5 trang 29 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: Lời giải: <=> x – 15 o = 30 o + k180 o , k ∈ Z <=>x = 45 o + k180 o , k ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

<=> x – 15o = 30o + k180o, k ∈ Z

<=>x = 45o + k180o, k ∈ Z

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

c. cos2x.tanx = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 2

0