09/05/2018, 10:36

Giải bài 3 trang 28 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: Lời giải: b.<=> cos 3x = cos 120 o <=>3x = ±12 o + k360 o , k∈ Z ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b.<=> cos 3x = cos 120o

<=>3x = ±12o + k360o , k∈ Z

<=>x = ±4o + k120o , k∈ Z

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 2

0