13/01/2018, 07:34

Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10

Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10 Tập nghiệm T của phương trình: ...

Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10

Tập nghiệm T của phương trình:

Bài 15. Tập nghiệm T của phương trình ({{({m^2} + 2)x + 2m} over x} = 2) trong trường hợp m≠0 là:

(A) (T = left{ { - {2 over m}} ight})

(B) (T = Ø)

(C) (T =mathbb R)

(D) (T =mathbb Rleft{0 ight})

Trả lời:

ĐKXĐ: (x≠0)

Phương trình đưa về dạng:

(⇒(m^2+2)x+2m=2x)

(⇒ m^2x+2m=0)

(m≠0) do đó nghiệm của phương trình là (x = {{ - 2} over m})

Chọn A

soanbailop6.com

0