11/01/2018, 12:14

Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 42a a) vẽ c vuông góc với a... ...

Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 42a a) vẽ c vuông góc với a...

Bài 42a a) vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không? vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải:

a) vẽ c ⊥ a( xem cách vẽ ở bài 2 chuong I)

 b) Vẽ b ⊥ c( cách vẽ như câu a). Ta được a song song với b vì c cắt a và b

trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau bằng 900

c) Phát biểu tình chất bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

0