11/01/2018, 12:14

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10 Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó. ...

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) (1794) chia hết cho (3);

b) (sqrt 2) là một số hữu tỉ:

c) (π < 3,15);

d) (|-125|≤0) .

Giải:

a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "(1794) không chia hết cho (3)".

b) Sai. Mệnh đề phủ định: "(sqrt2) không phải là một số hữu tỉ".

c) Đúng. Mệnh đề phủ định: "(π) không nhỏ hơn (3, 15)". Dùng kí hiệu là: (π ≥ 3,15)  .

d) Sai. Mệnh đề phủ định: "(|-125|>0)".

soanbailop6.com

0