11/01/2018, 12:13

Bài 8 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bài 8 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 8. Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau: ...

Bài 8 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bài 8. Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

Bài 8. Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) ( frac{3xy}{9y}= frac{x}{3});                                b) ( frac{3xy + 3}{9y + 3}= frac{x}{3});

c) ( frac{3xy + 3}{9y + 3}= frac{x + 1}{3 + 3} = frac{x + 1}{6})           d) ( frac{3xy + 3x}{9y + 9}= frac{x }{3})

Giải

a) ( frac{3xy}{9y}= frac{x.3y}{3.3y}= frac{x}{3}), đúng vì đã chia cả tử cả mẫu của vế trái cho (3y).

b) ({{3xy + 3} over {9y + 3}} = {{3(xy + 1)} over {3(3y + 1)}})

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho (3y + 1) vì (9y + 3 = 3(3y + 1))

Nhưng tử của vế trái không có nhân tử (3y + 1). Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì (y) không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái

d) ({{3xy + 3x} over {9y + 9}} = {{3x(y + 1)} over {9(y + 1)}} = {x over 3})

Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là (3(y + 1))

soanbailop6.com

0