11/01/2018, 12:13

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...): ...

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.

0