11/01/2018, 12:13

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 30. Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK ...

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Bài 30. Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK

Bài 30. Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy so sánh  dện tích hai hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức diện tích hình thang. 

Hướng dẫn giải:

Ta có hình thang ABCD ( AB// CD), với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK như hình vẽ .

Dễ dàng chứng minh 

∆AEG = ∆DEK;

∆BFH = ∆CFI

Do đó SABCD =  SAEKIFB + SDEK + SCFI = SAEKIFB + SAEG + SBFH = SGHIK

Nên 

SABCD = SGHIK = EF. AJ mà EF = (EF = {{AB + CD} over 2})

Do đó SABCD = ({S_{ABC{ m{D}}}} = {{AB + C{ m{D}}} over 2}.AJ)

Vậy ta gặp lại công thức tính diện tích hình thang đã được học nhưng bằng một phương pháp chứng minh khác. Mặt khác, ta phát hiện công thức mới : Diện tích hình thang bằng tích của đường trung bình hình thang với chiều cao.

0