11/01/2018, 12:14

Bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...) ...

Bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Giải:

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // c

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ b

0