11/01/2018, 12:13

Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ ...

Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ

A. Kiến thức cơ bản:

1. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Chú ý: Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử chung thì ta nên đặt nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc để đa thức trong ngoặc đơn giản hơn rồi mới tiếp tục phân tích đến kết quả cuối cùng.

0