13/01/2018, 08:42

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp. - Đặc điểm chung của giun dẹp: + Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên + Cơ quan sinh dục phát triển ...

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

- Đặc điểm chung của giun dẹp: + Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên + Cơ quan sinh dục phát triển

Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài 12 điền vào bảng sau (nếu đúng dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu -)

-

Bài làm

- Đặc điểm chung của giun dẹp:

+ Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên

+ Cơ quan sinh dục phát triển

+ Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng

+ Phân biệt đầu, đuôi, lưng bụng

soanbailop6.com

0