13/01/2018, 08:42

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi.

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi. - Nước qua ống hút mang thức ăn đến miệng trai và oxi đến mang trai. ...

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi.

- Nước qua ống hút mang thức ăn đến miệng trai và oxi đến mang trai.

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi sau:

- Dòng nước qua ống hút vào khoang áo mang theo những gì vào miệng trai và mang trai?

- Trai lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và oxi chỉ nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào, vậy đó là kiểu dinh dưỡng gì (chủ động hay thụ động)?

Trả lời

- Nước qua ống hút mang thức ăn đến miệng trai và oxi đến mang trai.

- Kiểu dinh dưỡng thụ động.

soanbailop6.com

0