13/01/2018, 08:42

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn. Đặc điểm chung của ngành giun tròn - Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu - Lớp vỏ cuticun thường trong suốt (nhìn rõ nội quan) ...

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Đặc điểm chung của ngành giun tròn - Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu - Lớp vỏ cuticun thường trong suốt (nhìn rõ nội quan)

Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp:

Trả lời

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

- Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu

- Lớp vỏ cuticun thường trong suốt (nhìn rõ nội quan)

- Kí sinh chỉ ở một vật chủ

- Đầu nhọn, đuôi tù

soanbailop6.com


0