13/01/2018, 08:42

Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt.

Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt. - Đặc điểm chung của ngành giun đốt: + Cơ thể phân đốt + Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức) ...

Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt.

- Đặc điểm chung của ngành giun đốt: + Cơ thể phân đốt + Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng

- Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt

- Hãy tìm các đại diện giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng:

+ Làm thức ăn cho người: …………….

+ Làm thức ăn cho động vật khác: …………….

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: ………….

+ Làm màu mỡ đất trồng: ……….

+ Làm thức ăn cho cá:…………………….

+ Có hại cho động vật và người: ……………….

Bài làm

- Đặc điểm chung của ngành giun đốt:

 + Cơ thể phân đốt

 + Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

 + Có hệ tuần hoàn, máu thường đỏ

 + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

 + Hô hấp qua da hay bằng mang

- Vai trò của ngành giun đốt

+ Làm thức ăn cho người: Rươi, sá sung, hải sâm, ...

+ Làm thức ăn cho động vật khác: Giun đất, giun đỏ, …

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: Giun đất

+ Làm màu mỡ đất trồng: Giun đất, …

+ Làm thức ăn cho cá: Rươi, sá sung, ...

+ Có hại cho động vật và người: Đỉa, vắt, …

soanbailop6.com

0