Rally round nghĩa là gì?

Rally round được dùng để chỉ việc của một nhóm người làm việc cùng nhau để giúp đỡ một ai đó trong tình huống khó khăn hoặc khó chịu. Ví dụ: I, my father, my grandmother, my grandfather rallied round when my mom was ill. (Tôi, bố tôi, bà tôi, ông tôi tập trung khi mẹ tôi bị ốm.) My ...

Rally round được dùng để chỉ việc của một nhóm người làm việc cùng nhau để giúp đỡ một ai đó trong tình huống khó khăn hoặc khó chịu.

Ví dụ:

  • I, my father, my grandmother, my grandfather rallied round when my mom was ill. (Tôi, bố tôi, bà tôi, ông tôi tập trung khi mẹ tôi bị ốm.)
  • My class rallied round when I couldn’t go to school. (Lớp tôi tập hợp lại khi tôi không thể đi học.)
  • When I’m ill, my parent and my friends always rally round. (Khi tôi bị ốm, bố mẹ tôi và bạn bè tôi luôn luôn ở bên cạnh).
  • Do they rally round him and cheer me? (Họ có tập hợp lại và cổ vũ cho tôi không?)
  • I am calling for the people to rally round (Tôi kêu gọi mọi người tập hợp quanh anh ấy)
0