13/01/2018, 08:51

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP- trang 65

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP- trang 65 - Quá trình đường phân tạo ra 2ATP - Chu trình Creps tạo ra 2 ATP ...

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP- trang 65

- Quá trình đường phân tạo ra 2ATP - Chu trình Creps tạo ra 2 ATP

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?

Trả lời

- Quá trình đường phân tạo ra 2ATP

- Chu trình Creps tạo ra 2 ATP

Mà khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucose ta thu được 38ATP như vậy đây không phải toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ban đầu.

Năng lượng còn lại nằm trong các chất NADH và FADH2 sẽ đi vào chuỗi vận chuyển điện tử tạo nên các ATP còn lại.

Mặt khác khoảng 50% năng lượng khi hô hấp hiếu khí 1 phân tử glucose thoát ra ở dạng nhiệt năng.

soanbailop6.com

0