13/01/2018, 08:51

Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78

Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78 Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST. ...

Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78

Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST.

Quan sát hình 19.1 và giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa.

Trả lời

Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST,ở kỳ sau I, các NST kép đi về 2 phía khác nhau tạo ra các tế bào con có chứa n NST kép.

Ở giảm phân 2, các NST đơn trong n NST kép phân ly đồng đều về 2 phía của tế bào mà không có sự nhân đôi NST tạo ra các tế bào con có bộ NST n (giảm đi 1 nửa so với ban đầu)

Nguyên nhân là do:

- Sự nhân đôi chỉ diễn ra 1 lần

- Sự phân ly của NST diễn ra 2 lần.

soanbailop6.com

0