13/01/2018, 08:51

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào - trang 48

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào - trang 48 Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng. ...

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào - trang 48

Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng.

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời

Tốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào:

- Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng.

- Tính chất lý hóa của chất đó: Tan trong nước hay tan trong dầu, phân cực hay không phân cực, kích thước lớn hay nhỏ…

soanbailop6.com

0