14/01/2018, 00:29

Mẫu HCTL-5: Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Mẫu HCTL-5: Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. Mẫu HCTL-5 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ...

Mẫu HCTL-5: Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Đăng kí thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

Mẫu HCTL-5
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007
của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính)

Tên DN

Số:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

………., ngày….. tháng….. năm 200….

THAY ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 

Kính gửi:

- Tên thương nhân:…………………………………………………………………..

- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………… Fax:………………… Email:………………………………..

- Người liên hệ:………………………….. Điện thoại:……………………………...

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào Công văn số……ngày……tháng……năm ….. của Cục xúc tiến thương mại (Sở thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm…..tại……, (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

 Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại;

 Cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức;

 Thời gian tổ chức;

 Địa điểm tổ chức;

 Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia;

 Ngành hàng tham dự.

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở). 

                                            Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
0