14/01/2018, 00:29

Tờ khai đăng ký bè cá (nhỏ hơn 50m3)

Tờ khai đăng ký bè cá (nhỏ hơn 50m3) (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - ...

Tờ khai đăng ký bè cá (nhỏ hơn 50m3)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

………, ngày ………. tháng ……… năm ………

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ (BÈ CÁ)
(Đối với tàu cá nhỏ hơn 20 Cv hoặc bè cá nhỏ hơn 50m3)

Tên tôi là : …………………………………Kính gửi : …………… (1) ……

Thường trú tại : ……………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………

Xin đăng ký tàu cá

Mẫu thiết kế : ………………………… Vật liệu vỏ : ………………………..

Kích thước : ………………………… Công suất máy ………………………..

Nghề …………………………………………………………………………...

Vùng hoạt động : ………………………………………………………………

0