14/01/2018, 00:29

Bản khai lý lịch nghề nghiệp

Bản khai lý lịch nghề nghiệp BẢN KHAI LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP (Của các thành viên lãnh đạo chính của doanh nghiệp gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật, kế toán trưởng, các chủ nhiệm công trình và ...

Bản khai lý lịch nghề nghiệp

 BẢN KHAI LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP

(Của các thành viên lãnh đạo chính của doanh nghiệp gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật, kế toán trưởng, các chủ nhiệm công trình và cán bộ kỹ thuật – chuyên môn chủ chốt).

Họ tên: …………………………………………….. Quốc tịch: ……………………

Ngày sinh: ………………………………………….

Đã tốt nghiệp: ………… (có văn bằng sao kèm theo).

Có văn bằng và chứng chỉ nghề nghiệp khác:……..(có bản sao văn bằng – chứng chỉ kèm theo)

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Đã có kinh nghiệm công tác như:.......................................

0