14/01/2018, 00:29

Tờ khai đăng ký tàu cá trên 20 Cv

Tờ khai đăng ký tàu cá trên 20 Cv (Ban hành kèm theo Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ...

Tờ khai đăng ký tàu cá trên 20 Cv

(Ban hành kèm theo Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

….. ngày ……. tháng …. năm ….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ……………………………………………

Họ tên người đứng khai: ……………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………...

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau ;

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau;

Tên tàu: …………………………. ; Công dụng …………………………………….

Năm, nơi đóng: ………………………………………………………………………

Cảng (Bến đậu) đăng ký: …………………………………………………………….

Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ……………………; Chiều chìm d, m: ………

Vật liệu vỏ: ………………………….; Tổng dung tích: …………………………….

Sức chở tối đa, tấn: …………………. Số thuyền viên, người ......................................

Nghề chính: ........................................ Nghề kiêm: .....................................................

Vùng hoạt động: ...........................................................................................................

0