12/01/2018, 17:40

Lý thuyết luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lý thuyết luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng Lý thuyết nitơ và hợp chất, photpho và hợp chất ...

Lý thuyết luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lý thuyết nitơ và hợp chất, photpho và hợp chất

I. NITƠ VÀ HỢP CHẤT

1. Đơn chất nitơ

-   Phân tử N2 chứa liên kết ba bền vững (N ≡ N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện thường.

-   Nitơ thể hiện tính khử và tinh oxi hoá

2. Hợp chất của nitơ

a)  Amoniac là chất khí, mùi khai, tan rất nhiều trong nước.

-   Tính bazơ yếu :

+ Phản ứng với nước : NH3 + H2O -><- NH4+ + OH-

0