13/01/2018, 08:51

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90 Ví dụ về hô hấp kị khí: Vi khuẩn phản nitrat hóa. ...

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90

Ví dụ về hô hấp kị khí: Vi khuẩn phản nitrat hóa.

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết.

Trả lời

- Ví dụ về hô hấp hiếu khí:

+ Vi khuẩn axêtic (hô hấp hiếu khí không hoàn toàn).

+ Nấm men rượu hô hấp hiếu khí khi có mặt O2

- Ví dụ về hô hấp kị khí: Vi khuẩn phản nitrat hóa.

soanbailop6.com

0