21/06/2018, 15:01

Hàm nội suy trong Excel - Hướng dẫn sử dụng hàm FORECAST và hàm TREND

1. Giới thiệu: Nội suy là gì? Nội suy là phương pháp ước tính giá trị của các điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đã biết. Hàm Forecast và hàm Trend: Được dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính dựa vào các giá trị hiện ...

1. Giới thiệu:

Nội suy là gì?

Nội suy là phương pháp ước tính giá trị của các điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đã biết.

Hàm Forecast và hàm Trend: Được dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính dựa vào các giá trị hiện có.

Phương trình của 2 hàm này là phương trình đường thẳng: y = ax + b.

2. Cú pháp:

a. Hàm Forecast:

=FORECAST(x, known_y's, known_x's)

Trong đó:

 • x là điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán giá trị cho nó.
 • known_y's là mảng phụ thuộc (chính là tập hợp các giá trị y mà bạn đã biết).
 • known_x's là mảng độc lập (chính là tập hợp các giá trị x mà bạn đã biết).

b. Hàm Trend:

=TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Trong đó:

 • known_y's là mảng phụ thuộc (chính là tập hợp các giá trị y mà bạn đã biết).
 • known_x's là mảng độc lập (chính là tập hợp các giá trị x mà bạn đã biết).
 • new_x's là các giá trị x mới mà bạn muốn hàm TREND trả về giá trị y tương ứng với nó.
 • const là một giá trị logic cho biết có bắt buộc hằng số b bằng 0 hay không.
  • Nếu là TRUE (1) hoặc bỏ qua thì b sẽ khác 0.
  • Nếu là FALSE (0) thì b = 0, phương trình đường thẳng sẽ có dạng y = ax.

3. Ví dụ:

Để hiểu được 2 hàm trên, chúng ta cùng xét ví dụ sau. Cho bảng số liệu:

Tại các mức giá thành khác nhau, ta có doanh thu tương ứng. Ta cần dự đoán ở mức giá thành 770.010 thì doanh thu sẽ là bao nhiêu.

- Nếu dùng hàm FORECAST thì công thức như sau:

=FORECAST(B7,A2:A6,B2:B6)

Kết quả như sau:

- Nếu dùng hàm TREND thì công thức như sau:

=TREND(A2:A6,B2:B6,B7,1)

Kết quả như sau:

Nhận xét:

Hàm TREND và FORECAST đều cho ra kết quả như nhau. Tuy nhiên, chúng có các điểm khác biệt sau:

 • TREND có thể cho ra kết quả là 1 mảng (tùy yêu cầu) còn FORECAST thì chỉ ra kết quả là 1 số.
 • Về giá trị cần dự đoán: ở hàm FORECAST, giá trị này được đặt ở đầu (x) còn ở hàm TREND thì giá trị này được đặt ở cuối (new_x's).

Trên đây là hướng dẫn sử dụng 2 hàm nội suy đơn giản trong Excel. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

0