Do away with nghĩa là gì?

Có rất nhiều từ và cụm từ khác nhau khi chúng ta muốn nói xóa bỏ hay từ bỏ điều gì. Và trong đó, “ do away with ” được sử dụng rất nhiều. Ngoài ra, cụm từ này còn có nghĩa khác là tiêu diệt. Ví dụ: The United Kingdom did away with the death penalty in 1965. (Vương quốc Anh đã ...

Có rất nhiều từ và cụm từ khác nhau khi chúng ta muốn nói xóa bỏ hay từ bỏ điều gì. Và trong đó, “do away with” được sử dụng rất nhiều. Ngoài ra, cụm từ này còn có nghĩa khác là tiêu diệt.

Ví dụ:

  • The United Kingdom did away with the death penalty in 1965. (Vương quốc Anh đã xóa bỏ án tử hình năm 1965.)
  • A lot of restrictions on imports have been done away with.(Nhiều hạn chế về việc nhập khẩu đã được xóa bỏ bớt.)
  • There were rumours that Danny had done away with his wife. (Có rất nhiều tin đồn rằng Danny đã bỏ vợ.)
  • The school is going to do away with. Nobody likes them.    (Nhà trường sẽ bỏ đồng phục chẳng ai thích nó cả.)
  • Perhaps his enemies had intented to do away with him at sea. (Có thể kẻ thù định thủ tiêu anh ta trên biển.)
0