11/01/2018, 13:42

Bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Bài 9 trang 81 sgk hình học 10 Tìm bán kính của đường tròn ...

Bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Tìm bán kính của đường tròn

Bài 9. Tìm bán kính của đường tròn tâm (C(-2; -2)) và tiếp xúc với đường thẳng

(∆ : 5x + 12y - 10 = 0 ).

Giải

Bán kính (R) của đường tròn tâm (C(-2; -2)) và tiếp xúc với đường thẳng

 (∆ : 5x + 12y - 10 = 0) bằng khoảng cách từ (C) đến (∆) 

(R =  d(C,∆ )= frac{|5.(-2) +12.(-2)-10|}{sqrt{5^{2}+12^{2}}})

(Rightarrow R = frac{|-44|}{sqrt{169}}= frac{44}{13}) 

soanbailop6.com

0