11/01/2018, 11:26

Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 59 Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao? ...

Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 59 Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

Bài 59 Trên tia (Ox), cho ba điểm (M,N,P) biết (OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm). Hỏi trong ba điểm (M,N,P) thì điểm nào nằm giữa hai điểm  còn lại? vì sao?

Giải:

- Trên tia (Ox) có (OM< ON(2<3)) nên

điểm (M) nằm giữa (O) và (N) do đó hai tia (NO) và (NM) trùng nhau     (1).

- Trên tia (Ox) có (ON<OP(3<3,5)) nên (N) nằm giữa (O) và (P) do đó tia (NO) và (NP) đối nhau   (2)

Từ  (1) và (2) suy ra hai tia (NM) và (NP) đối nhau. Do đó điểm (N) nằm giữa hai điểm (M) và (P).

soanbailop6.com

0