11/01/2018, 11:26

Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1 Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách ...

Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách

Bài 117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau:

(117);          (131);         (313);          ( 469);          (647).

Bài giải:

(131,   313,   647).

soanbailop6.com

0