11/01/2018, 11:26

Bài 118 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Bài 118 trang 47 sgk toán 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ? ...

Bài 118 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

Bài 118. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố  ?

a) (3 . 4 . 5 + 6 . 7);                       b) (7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7);

c) (3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17);             d) (16 354 + 67 541).

Bài giải:

a) HD: Xét xem hai số hạng có chia hết cho cùng một số không.

(3.4.5=3.2.2.5)  tích này chia hết cho (3)

(6.7=3.2.7)  tích này chia hết cho (3)

Vậy  (3 . 4 . 5 + 6 . 7) là một hợp số vì tổng này chia hết cho (3).

b) (7.9.11.13) tích này chia hết cho (7)

(2.3.4.7) tích này chia hết cho (7)

Vậy (7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7) là một hợp số vì hiệu này chia hết cho (7).

c) (3.5.7) tích này gồm các số lẻ nhân với nhau nên tích này là một số lẻ

(11.13.17) tích này gồm các số lẻ nhân với nhau nên tích này là một số lẻ

(3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17) là một hợp số vì tổng của hai số lẻ là một số chẵn, chia hết cho 2.

d) (16 354 + 67 541) là một hợp số vì tổng có chữ số tận cùng là (4+1=5) nên chia hết cho (5).

soanbailop6.com

0