11/01/2018, 12:14

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10 Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? ...

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Bài 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 < 0).

Hướng dẫn giải:

a) Mệnh đề sai;

b) Mệnh đề chứa biến;

c) Mệnh đề chứa biến;

d) Mệnh đề đúng.

soanbailop6.com

0