13/01/2018, 08:51

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57 Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose. ...

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57

Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose.

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Trả lời

Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose nhưng con người không tiêu hóa được xenlulozo bởi vì không có enzyme xenlulaza.

soanbailop6.com

0