14/01/2018, 00:29

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ là mẫu văn bản cung cấp thông tin do các thành viên công ty quản lý quỹ lập ...

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ là mẫu văn bản cung cấp thông tin do các thành viên công ty quản lý quỹ lập bao gồm những nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, quá trình học tập và đào tạo, quá trình công tác, chức vụ dự kiến tại công ty quản lý quỹ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:................................................. Nam/Nữ......................................................

Bí danh (nếu có):.............................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:..................................................................................................

3. Nơi sinh:...................................................................................................................

4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):.................

5. Quốc tịch:................................................................................................................

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................

7. Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):................................................................................

9. Điện thoại, fax, email:..............................................................................................

10. Trình độ văn hóa:...................................................................................................

11. Trình độ chuyên môn:............................................................................................

12. Nghề nghiệp:.......................................................................................................

 Công chức Nhà nước                       Viên chức Nhà nước                              Khác

13. Thái độ chính trị:

 Đảng viên                                         Chưa Đảng viên

14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Thời gian
Nơi đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Khen thưởng Kỷ luật
         

15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm Kết quả công tác Khen thưởng Kỷ luật
           

16. Chức vụ dự kiến trong Công ty quản lý quỹ:.................................................................................

17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:.......................................................................................

18. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

Họ và tên
Năm sinh Số chứng mình nhân dân/Hộ chiếu
Địa chỉ thường trú Nghề nghiệp
Chức vụ
Vợ/chồng:          
Bố:          
Mẹ:          
Con:          
Anh/chị/em ruột:          

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan,
tổ chức nơi cá nhân đó làm việc,
cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài
đối với cá nhân là người nước ngoài)
 Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
0