10/01/2018, 23:57

Khai giảng: Hơn chục năm trước, ngày khai giảng mới là ngày đầu tiên đi học, còn bây giờ học cả tháng mới đến khai giảng. Điều này là do đâu?

là do nhà trường Là do chương trình học thay đổi, có thể giờ chương trình học đã tăng lượng kiến thức nhiều hơn so với trước đây, nên cần thời gian học dài hơn.

là do nhà trường

Là do chương trình học thay đổi, có thể giờ chương trình học đã tăng lượng kiến thức nhiều hơn so với trước đây, nên cần thời gian học dài hơn.
0