10/01/2018, 23:57

Chạy đâu cho khỏi nắng có nghĩa là gì?

Chạy đâu cho khỏi nắng có nghĩa là không có cách nào có thể né tránh hoặc thoát được. Cũng giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa và Cân Đẩu Vân bay một lần được 10 vạn 8 nghìn dặm cũng không thoát được bàn tay Phật Tổ.Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ Như Lai chạy đâu cho khỏi ...

Chạy đâu cho khỏi nắng có nghĩa là không có cách nào có thể né tránh hoặc thoát được. Cũng giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa và Cân Đẩu Vân bay một lần được 10 vạn 8 nghìn dặm cũng không thoát được bàn tay Phật Tổ.Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ Như Lai

chạy đâu cho khỏi nắng có nghĩa là chung ta không thễ thoát tránh điều nhung cái mà chúng ta không thễ tránh khỏi
vd : nếu ta giết một người mà chúng ta bị các chú công ngan phát hiện thì chúng ta khó có thể thoát được
0