10/01/2018, 23:57

Làm thế nào để đạt điểm giá trị trên Lazi. Sao mình trả lời các câu hỏi nhưng vẫn không được điểm vậy?

Điểm Giá Trị trên Lazi là do Ban quản trị đánh giá những lời giải bài tập tốt và chất lượng, cũng như gửi sớm nhé, chứ nếu một bài tập đã có rất nhiều lời giải rồi mà các bạn gửi lại lời giải không khác mấy những lời giải trước thì sẽ không có điểm giá trị. Vậy trả lời câu hỏi về học tập mới được ...

Điểm Giá Trị trên Lazi là do Ban quản trị đánh giá những lời giải bài tập tốt và chất lượng, cũng như gửi sớm nhé, chứ nếu một bài tập đã có rất nhiều lời giải rồi mà các bạn gửi lại lời giải không khác mấy những lời giải trước thì sẽ không có điểm giá trị.

Vậy trả lời câu hỏi về học tập mới được điểm hay các mục khác đều được
0