12/01/2018, 14:58

Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Giới và hệ thống phân loại 5 giới 1. Khái niệm giới,2. Hệ thống phân loại 5 giới. ...

Giới và hệ thống phân loại 5 giới

1. Khái niệm giới,2. Hệ thống phân loại 5 giới.

1. Khái niệm giới

Giới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là : giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi (giống) - loài.
2. Hệ thống phân loại 5 giới
Oaitâykơ (Whittaker) và Margulis (Margulis) chia thế giới sinh vật thành 5 giới. Đó là : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm. giới Thực vật và giới Động vật (hình 2)

Hình 2: Sơ đồ hệ thống 5 giới sinh vật.

0